Arche Siedlisko

Regulamin pobytów indywidualnych

Regulamin Obiektów Rekreacji Indywidualnej ARCHE SIEDLISKO

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje na terenie obiektów Arche Siedlisko, należących do Arche S.A i dotyczy wszystkich osób przebywających w obiektach i w ich otoczeniu.

2. Właścicielem obiektów Arche Siedlisko jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831001, posiadającą NIP 821-16-39-335, REGON 710021277, kapitał zakładowy: 2.982.300,00 zł, wpłacony w całości, nr BDO: 000078804, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

3. Arche Siedlisko i należące do niego obiekty rekreacji indywidualnej nazywane są w dalszej części regulaminu „Siedliskiem”, mobilne obiekty rekreacji indywidualnej „Boxami”, natomiast najemca Boxu „Gościem”.

4. Na terenie Siedlisk nie ma stałych pracowników recepcji ani obsługi.

5. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki bądź całości należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się, akceptuje wszystkie warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Arche Siedlisko archesiedlisko.pl

§2 DOBA POBYTOWA

1. Boxy wynajmowane są na doby.

2. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.

3. Ewentualne przedłużenie doby pobytowej odbywa się w oparciu o dostępność Boxów, przy czym w przypadku dostępności przedłużenie warunkowane jest przestrzeganiem regulaminu.

4. Przedłużenie pobytu o kolejną dobę warunkowane jest dokonaniem płatności przed upływem okresu rezerwacji.

5. Przedłużenie pobytu wiąże się z koniecznością otrzymania i używania nowego kodu wejściowego, kod uzyskany w momencie pierwszej rezerwacji wygasa z upływem pierwotnego okresu rezerwacji.

6. Arche Siedlisko zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w przypadku niedokonania pełnej płatności za pobyt.

7. Przedłużenie doby pobytowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod adresem mailowym recepcja@archesiedlisko.pl

8. Ceny weekendowe (cennik) obowiązują za dobę pobytową, która kończy się w sobotę lub niedzielę.

§3 REZERWACJA I ZAKWATEROWANIE

1. Rezerwacji Boxu można dokonać wyłącznie:

 1. poprzez Internet (na stronie www.archesiedlisko.pl),
 2. telefonicznie.

2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wraz z regulaminem i linkiem pozwalającym na dokonanie płatności.

3. Do momentu dokonania płatności rezerwacja traktowana jest jako rezerwacja wstępna, niepotwierdzona.

4. Płatność w wysokości pełnej kwoty ceny za pobyt w Siedlisku powinna być dokonana w ciągu 24 godzin. W przypadku braku odnotowania płatności na koncie Arche Siedlisko wstępna rezerwacja jest po tym czasie anulowana. W przypadku braku pełnej płatności w ustalonym terminie kwota równorzędna wpłaconej zaliczce zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.

5. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym Arche Siedlisko Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji ostatecznej.

6. W przypadku anulowania przez gościa ostatecznej rezerwacji:

 1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwracana jest kwota równa wpłaconej zaliczce,
 2. na 29 -14 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwracane jest 50% wartości kwoty wpłaconej zaliczki,
 3. na mniej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu lub w przypadku niezgłoszenia się Gościa na pobyt wpłacone środki nie są zwracane.

7. Zasady zwrotów wskazane powyżej nie dotyczą ofert specjalnych, promocyjnych oraz rezerwacji dokonanych w inny sposób niż poprzez stronę internetową archesiedlisko.pl.

8. W przypadku anulowania rezerwacji Arche Siedlisko zwróci uiszczone środki w terminie 30 dni roboczych od daty anulowania rezerwacji, na wskazany rachunek bankowy.

9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

10. Osoby niezameldowane w Boxie mogą w nich przebywać gościnnie, na zaproszenie Gości do godziny 22:00. Przebywanie w Boxie większej ilości osób niż zadeklarowana przy rezerwacji spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 99,99 za każdą dobę, za każdą niezgłoszoną osobę.

11. Arche Siedlisko może odmówić przyjęcia rezerwacji osoby, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub innym gościom, albo szkodę na osobie innego gościa, pracowników lub innych osób lub też w inny sposób naruszył zasady współżycia społecznego.

12. Arche Siedlisko zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny.

13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, należy regulować w trakcie nabywania ewentualnych usług dodatkowych.

14. W przypadku skrócenia pobytu ewentualna różnica wynikająca z wpłaconej należności i niewykorzystanych świadczeń nie zostanie zwrócona.

§ 4 WYMELDOWANIE

1. Opuszczenie Boxu powinno nastąpić najpóźniej o godzinie 11 dnia, w którym kończy się doba pobytowa.

2. Niedotrzymanie terminu lub godziny opuszczenia Boxu oznacza dezaktywację kodu pozwalającego na otwarcie drzwi.

3. W przypadku pozostawienia w Boxie mienia Gościa i konieczności otwarcia drzwi wejściowych po godzinie wymeldowania konieczny jest kontakt z obsługą w celu uzyskania awaryjnego kodu otwarcia drzwi.

4. Za wygenerowanie kodu awaryjnego otwarcia drzwi po zakończeniu doby pobytowej (powyżej 30 minut) zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 49,99 zł.

5. Przed każdorazowym opuszczeniem Boxu należy zamknąć wszystkie okna, wyłączyć urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz zakręcić krany. Zaniechanie w wykonania powyższych czynności zostanie naliczona opłata dodatkowej w wysokości 49,99.

§ 5 USŁUGI

1. Arche Siedlisko zapewnia usługi obejmujące:

 1. Nocleg w obiektach Ecobox, opartych na kontenerach morskich.
 2. Wyposażenie Boxów w możliwość noclegu do 6 osób (4 osoby dorosłe + 2 dzieci).
 3. Wyposażenie salonu, podstawowe wyposażenie aneksu kuchennego oraz łazienki z toaletą.
 4. Możliwość wentylacji.
 5. Pościel i poduszki.
 6. Podstawowe kosmetyki.
 7. Możliwość ładowania drobnych urządzeń elektronicznych.
 8. Sprzątanie Boxu przed pobytem oraz w trakcie pobytów na żądanie i za dodatkową opłatą.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o ich zgłoszenie mailowe na adres recepcja@archesiedlisko.pl, co umożliwi obsłudze reakcję.

2. Arche Siedlisko zapewnia:

 1. Warunki do pobytu i wypoczynku.
 2. Bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych.
 3. Obsługę w zakresie świadczonych usług.
 4. Sprzątanie Boxu przed pobytem i wykonywanie niezbędnych napraw.
 5. Komplet ręczników.
 6. Zmianę Boxu w przypadku, gdy usterki nie będą mogły być usunięte a w danym Siedlisku są dostępne inne Boxy lub w najbliższej innej lokalizacji w uzgodnieniu z gościem.

3. Arche Siedlisko nie zapewnia:

 1. Wyżywienia. Wraz z zamówieniem obsługi serwisowej (dodatkowo płatnej) jest możliwość zamówienia zewnętrznego cateringu.
 2. Drewna na ognisko – jest dodatkowo płatne, po wcześniejszej rezerwacji przez kontakt z recepcją Arche Siedlisko.

§ 6 ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

1. Parkowanie jest możliwe wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod Boxami oraz wjazdu na tereny zielone Siedliska.

2. Parking na terenie Arche Siedliska nie jest parkingiem strzeżonym.

3. Arche Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę pojazdów Gości, za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe.

4. Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do tego celu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.

§ 7 ZASADY POBYTU DZIECI

1. Dzieci do lat 7 przebywają w Siedliskach gratis. Starsze dzieci przebywają u nas na zasadach takich samych jak osoby dorosłe.

2. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Siedlisk pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 8 ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

1. Koszt pobytu zwierząt w Arche Siedliskach to 50 zł za pobyt. Przez wzgląd na kolejnych gości prosimy, żeby zwierzaki posiadały własne legowiska.

2. Pobyt zwierząt jest akceptowany tylko w wybranych Boxach, po wcześniejszym powiadomieniu o planowanym przybyciu ze zwierzęciem przy dokonywaniu rezerwacji. Opiekun zwierzęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę na zasadach dotyczących gości będących ludźmi.

3. Właściciel pupila zobowiązany jest do sprzątania po zwierzęciu.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHE SIEDLISKO

1. Arche Siedlisko zapewnia możliwość wynajmu pomieszczeń służących rekreacji z funkcją noclegu, odpowiedzialność majątkowa za rzeczy Gościa pozostaje po jego stronie.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie.

3. Arche Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia mienia Gościa, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną a należących do Gościa.

4. W Siedliskach bez wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia zabrania się organizacji imprez grupowych (wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.)

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Boxu / Boxów znajdujących się na terenie Siedliska, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w Boksie lub zastaniu ich po zakwaterowaniu, Gość jest zobowiązany poinformować o tym w formie mailowej obsługę Siedliska pod adresem: recepcja@archesiedlisko.pl

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Arche Siedlisko może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. W takiej sytuacji Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Arche Siedlisko, uregulowania należności za pobyt i ewentualne straty oraz do opuszczenia obiektu.

5. Każdy Gość opuszczający Box zobowiązany jest każdorazowo zamknąć okna i drzwi zewnętrzne, wyłączyć urządzenia elektryczne i elektroniczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

6. Arche Siedlisko przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Boxu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności lub jej części za świadczone usługi.

§ 11 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w Boksie przez Gościa opuszczającego Box mogą zostać odesłane na wskazany adres na jego koszt.

2. W przypadku braku dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, będą one przechowane na koszt Gościa przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu zostaną one zutylizowane na koszt Gościa. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 12 CISZA NOCNA I MONITORING

1. W obiektach Siedliskach, w trosce o komfort innych gości oraz okolicznych mieszkańców obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00.

2. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług Arche Siedlisko nie może zakłócać komfortu pobytu innych Gości oraz lokalnych mieszkańców.

3. Teren Siedlisk jest monitorowany za pomocą monitoringu wizyjnego, przy czym monitoring dotyczy wyłącznie części wspólnych danego Siedliska oraz terenu wokół obiektów mieszkalnych.

4. Dane osobowe, w tym wizerunek są przetwarzane na zasadach opisanych w § 14 pkt 6 a. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowym w ww. zakresie zgodnie z tymi zasadami.

§ 13 KONTAKT

1. Obiekty Arche Siedlisko nie posiadają stałej obsługi na miejscu.

2. Kontakt z obsługą Siedlisk jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem recepcja@archesiedlisko.pl oraz telefonicznie, pod numerem 25 749 92 09.

3. Kontakt jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8 do 16. 

4. W sytuacjach wyłącznie awaryjnych kontakt telefoniczny możliwy jest również poza tymi godzinami.

§ 14 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Siedliskach zabrania się stosowania otwartego ognia, używania grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie będących wyposażeniem Boxu.

2. W Boxach obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz innych (w tym e-papierosów). W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju i dezynfekcji elementów jego wyposażenia w kwocie 500 zł.

3. W przypadku zanieczyszczenia pokoju poza normalnym zakresem wynikającym z jego eksploatacji Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł oraz kosztami naprawy dokonanych zniszczeń.

4. W przypadku uruchomienia systemu ochrony pożarowej i przyjazdu straży pożarnej, gość również zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

5. W Siedliskach obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania niedozwolonych środków odurzających. Złamanie tego zakazu zostanie zgłoszone na Policję a Gość będzie zobowiązany do opuszczenia Siedliska bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Ponadto Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

6. W Boxach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i podobnych. W przypadku broni i amunicji jej przechowywanie w stanie bezpiecznym możliwe jest w szczególnych przypadkach po pisemnym, mailowym uzgodnieniu.

7. Na terenie Siedlisk zabrania się odpalania materiałów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, fajerwerków, flar, rac, petard i innych) oraz rozpalania otwartego ognia w miejscach niewyznaczonych. Naruszenie tej zasady wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.

8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO przez Arche Siedlisko prowadzone przez „ARCHE” S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 361 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania z usług dodatkowych oraz w przypadku wyrażenia takiej zgody w celach marketingowych. Każdy Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania, żądania usunięcia oraz wniesienia skargi w zakresie ich przetwarzania do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Na terenie Siedlisk nie wolno prowadzić akwizycji i sprzedaży bezpośredniej.

10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Boxach i ich wyposażeniu, poza przestawianiem mebli wyposażenia nienaruszającym ich funkcji i pierwotnego układu oraz nie naruszającym bezpieczeństwa.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na adres e-mail: reklamacje@archesiedlisko.pl

12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie jest sąd właściwy dla siedziby spółki „ARCHE” S.A.